اخبار

تقسیم‌بندی اپراتورهای مجازی موبایل مشخص شد

139312031052413184797443.png

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اپراتورهای مجازی تلفن همراه، مزایا و نقش آنها در کشور آورده است که اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﻳﻜی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒکهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺟﻬﺎن ﻣﻄرح شد.

این دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺒکه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮی ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺻلی در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار می‌دهند ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان می‌پردازند.

جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای راه ورود به نسل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار دارد، ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗی ﭼﻮن اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘی در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃات، اﻳﺠﺎد ﻓﺮصت‌های شغلی اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ‌ﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده ﺟﺪید و درآﻣﺪ‌زاﻳی از ﻋﻮاملی به حساب می‌آیند که اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﺸﻮر را نشان می‌دهد.

در بخش دیدگاه معیارهای مالی و رویکرد کسب‌وکاری آمده است که اپراتور مجازی تلفن همراه و اپراتورهای اصلی با یکدیگر در این حوزه متفاوت هستند که در جدول زیر قیاس شده است:

اپراتورهای مجازی از دیدگاه شبکه‌ای، قابل تقسیم به دو دسته ۱. اپراتورهای مجازی کامل و ۲. اپراتورهای مجازی ارائه دهنده خدمات هستند.

اپراتورهای مجازی کامل خود برخی از تجهیزات شبکه ارتباطی سیار (به جز شبکه دسترسی رادیویی) را دارند و اپراتورهای مجازی ارائه دهنده خدمات تنها به ارائه یکسری سرویس خاص می‌پردازند.

از دیدگاه عملکردی و خدماتی نیز، این گزارش اپراتورهای مجازی را به پنج دسته تقسیم کرده است.

۱. اپراتور مجازی با حداقل خدمات (عرضه ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ‌دار): این دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻮت و ﭘﻴﺎﻣﻚ و در برخی ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ‌ﻫﺎی داده (به صورت بسیار محدود) می‌پردازند. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رقابتی و ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ می‌کنند. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرهای مجازی خدمات ﺧﻮد را ﺑﺎ قیمت‌هایی ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ می‌دهند.

ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ دسته از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادی هستند که به قیمت خدمات حساسیت دارند. به عنوان مثال اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺻﻮﺗی را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧی از ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﺎص اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح‌ﻫﺎﻳی وﻳﮋه، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ راﻳﮕﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۲. اپراتورهای مجازی متمرکز بر گوشه‌ای از بازار (عرضه کننده خدمات به بازارهای خاص): اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ توجه ﺑﻪ اﺳﺘﺮاتژی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ گوشه‌ای از ﺑﺎزار می‌پردازند. ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺘﺮاتژی (ﺗﻤﺮﻛﺰ بر گوشه ای از ﺑﺎزار)، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜی از ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

به ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺎرﺷی ﺑﺮای ﺑﺨﺸی از ﺑﺎزار می‌پردازند. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺑﺰرگ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻮدآورﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان می‌پردازند.

۳. اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺟﺰیی (خرده فروشی): اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳی ﻛﻪ ﺳﻴﻢ‌ﻛﺎرت اﻳﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را تهیه کرده اﺳت می‌پردازند. ﻛﺎرﺑﺮ می‌تواند سیم‌کارت را به راحتی و ﺣﺘی از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﻛﺖ‌ﻫﺎ تهیه کند. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرهای ﻣﺠﺎزی از ﻣﺰﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻧﻘﺎط ﻓﺮوش در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧد.

۴. اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﻮر: اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗی در قالب ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ راﻳﮕﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان خود در ازای تبلیغات می‌پردازند.

۵. اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎص: اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺎﻧند اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺘی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت می‌ﭘﺮدازﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻗﺪرت ﻣﺎرک و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺬب کاربر استفاده می‌کنند. برای مثال می‌توان به شرکت ویرجین به عنوان یک اپراتور مجازی موفق در این حوزه اشاره کرد.

انتهای پیام/

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا